BÀI GIẢNG

BÀI GIẢNG

Niềm Tin Đúng Cho Một Năm Mới

Năm Mới - Sức Sống Mới

Muôn Vật Bởi Ngài Làm Nên

Ngài Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Danh Ngài Là Jesus

Đừng Sợ, Chỉ Tin Mà Thôi - KT: Giăng 4:43-54