TIN LÀNH CHÚA GIÊ-XU

Tin lành của Chúa Giê-xu là nền tảng của NOVA Vietnamese Church.

Về Chúa Giê-xu, Đấng đem đến Tin tức tốt lành. Kinh thánh có chép về Ngài: “Thần của Thiên Chúa ngự trên Ta (Chúa Giê-xu). Vì Ngài (Thiên Chúa) đã xức dầu cho Ta đặng truyền rao Tin tức tốt lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai Ta để rao cho kẻ bị trói buộc trong đau khổ được tha. Kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và truyền rao ra năm hân hỷ của Thiên Chúa!”

Kinh thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin nơi sự cứu rỗi của con ấy (Chúa Giê-xu) sẽ không bị hư vong, nhưng được sự sống đời đời.  Giăng 3:16

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu thế Giê-xu” Rô-ma 6:23